Voor wie?

 • leidinggevenden
 • besturen

Het effect

 • een beeld van de aanwezige talenten
 • onderbouwde aanbevelingen
 • kritische aandachtspunten
 • een verslag van de bevindingen
 • opties en kansen voor het vervolg

Van leerkrachten, schoolleiders en schoolbesturen wordt verondersteld dat zij het onderwijs evalueren en aan de hand hiervan de onderwijskwaliteit verbeteren. In de praktijk kent een (zelf)evaluatie verschillende vormen, waarvan doorgaans groepsbezoeken, een onderlinge visitatie of een audit deel uitmaken. Ik heb de kennis en expertise om samen met het team van de school deze zelfevaluatie vorm te geven.

Gecertificeerd auditor

Ik ben gecertificeerd auditor en heb diverse audits uitgevoerd. Daarnaast heb ik, in binnen- en buitenland, groepen opgeleid om zelf de kwaliteit van het onderwijs te monitoren. In overleg kan ik een zelfevaluatie of audit samenstellen. Hierbij gebruik ik instrumenten die een zo groot mogelijke objectiviteit garanderen.

Heb je interesse?

Bel +31 (0)6 1073 0485


De school-audit is als volgt opgebouwd:

1

Intakegesprek

Hierin verken ik uitgebreid wat er speelt in de organisatie en waar de school voor staat.  Ook kan tijdens dit gesprek een door de school geformuleerde “kijkvraag” worden gesteld. Tijdens de klassenbezoeken en de geplande gesprekken zal de focus dan met name liggen op die items die betrekking hebben op de kijkvraag van de school.


2

Opvragen relevante documenten

Aan de school worden diverse documenten opgevraagd om een volledig beeld te krijgen van de huidige situatie. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende documenten: ste opgevraagd:

 • Schoolplan, schoolgids
 • Eventueel aanwezige groepsplannen
 • Beleidsplannen
 • Projectplannen en/of andere door de school aangeleverde relevante documenten
 • Het meest recente inspectierapport
 • Toetsgegevens
3

Schoolbezoek door auditteam

Na het documentenonderzoek volgt een schoolbezoek van één dag (afhankelijk van de schoolgrootte) door het auditteam. Tijdens die dag worden groepsbezoeken gedaan en interviews gehouden met medewerkers, directie (en/of MT), de IB-er, enkele kinderen en enkele ouders. De dag wordt afgesloten met een teamgesprek, waarin het team nog aanvullende vragen van het auditteam kan beantwoorden, zaken kan toelichten of vragen kan stellen.

4

Auditverslag

In het auditverslag wordt aangegeven wat goed gaat, wat beter kan en wat beter moet.


Het auditverslag wordt toegelicht aan de medewerkers en aan de directie. Daarna wordt de school in de gelegenheid gesteld om schriftelijk op het verslag te reageren. De schriftelijke reactie van de school wordt aan het verslag toegevoegd, waarna het verslag een definitief karakter krijgt. Tot slot wordt het definitieve verslag aan u gepresenteerd.

Met het auditverslag in de hand kan de directie samen met het team aan de slag om prioriteiten te stellen, de gewenste ontwikkelpunten te bepalen en deze op te nemen in een plan van aanpak.